Η 2η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στοχεύει στην προστασία, προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όπως αυτά κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €1.172.222 (€950.000 για την Ελλάδα και €222.222  για την Κύπρο) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων για την αποτελεσματικότερη προστασία  των δικαιωμάτων τους.
  • Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Υποστήριξη των ΟΚοιΠ στις προσπάθειές τους να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε. και να ενεργήσουν ως παρατηρητές της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων.
  • Αύξηση της συμμετοχής των ΟΚοιΠ σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ ΟΚοιΠ διαφορετικών κρατών-μελών της Ε.Ε., με στόχο την προώθηση του σκοπού της εν λόγω πρόσκλησης.

Για το πλήρες κείμενο της 2ης πρόσκλησης παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο εδώ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη διαδικασία βαθμολόγησης και επιλογής, παρακαλούμε να  ανατρέξετε στο αρχείο «Οδηγίες προς Υποψήφιους».